Lahat ng iyong nakikita at nasisiyahan ay nilikha ng isang napakagandang Diyos,

na noong nilikha ko ito naisip kita at ako.

Paano tayo hindi nagpapasalamat sa Kanya sa pagiging napakahusay, at espesyal sa bawat Kanyang mga anak.

Ang isang ama na tulad Niya ay wala.

Magpasalamat sa araw na ito para sa pag-ibig na iyon at sa paglikha ng maraming magagandang at natatanging mga bagay para sa iyong kasiyahan.

Nilikha mo ang lahat
Lupa, langit at dagat
Ang mga langit ang iyong tabernakulo
Kaluwalhatian sa Kataastaasang Diyos

Diyos ng langit, kamangha-manghang Diyos
Ikaw ay banal, banal
Ipinapakita ng Paglikha ang kamahalan nito
Ikaw ay banal, banal
Diyos ng paglikha
Diyos ng paglikha

Pagkagising ko
Kailangan kong ipagdiwang ang Iyong ilaw
Kung madapa ako sa kadiliman
Makikita ko muli ang iyong krus

Aleluya, sa Diyos ng paglikha
Aleluya, sa Diyos ng paglikha

Diyos ng langit, kamangha-manghang Diyos
Ikaw ay banal, banal
Ipakita mo sa akin ang iyong puso Lord
Ikaw ay banal, banal, banal

Diyos ng paglikha
Ikaw ay banal
Aleluya sa Diyos ng paglikha